Przezroczysta pula obiektów w Autofac

Koniec urlopu, bieżące tematy ogarnięte, więc pora na kolejny wpis.

Ostatnio natrafiłem na problem ograniczonych dostępnych zasobów, które mogą być używane równolegle w środowisku o asynchronicznej specyfice wywołań. Dokładniej sytuacja wyglądała w ten sposób, że pierwotnie zasób zewnętrzny był jeden i w aplikacji był reprezentowany przez interfejs, powiedzmy IResource. Szybko okazało się, że wydajność pojedynczego zasobu jest niewystarczająca i trzeba dołożyć dwa kolejne.

Ze względu na fakt że zasób był w kontenerze aplikacji rejestrowany jako “SingleInstance”, oraz przechowywał stan (zewnętrzny komponent), pojawił się problem dostarczenia dla każdego wywołania asynchronicznego dokładnie jednej instancji IResource, w taki sposób aby wszystkie obiekty w ramach jednego wątku otrzymały tą samą instancję oraz problem jednoczesnej obsługi wywołań ograniczonej przez ilość zewnętrznych zasobów reprezentowanych przez IResource.

Skalowanie systemu o nowe instancje IResource powinno być przezroczyste, a obiekty używające IResource nie powinny mieć wiedzy o tym, że pochodzi on z puli lub jest SingleInstance. Z tego powodu zarządzaniem pulą obiektów powinien zajmować się kontener aplikacji, w sposób niewidoczny w implementacji obiektów używających IResource.

Poniżej przedstawię w jaki sposób poradziłem sobie z powyższym problemem.

Realizację rozpocząłem od implementacji klasy generycznej ObjectPool<T>, gdzie T oznacza typ zarządzanego obiektu.

public class ObjectPool<T>
{
  protected readonly Stack<T> PooledObjects;
  protected readonly HashSet<T> LockedObjects;
  protected object PoolModificationMutex = new object();
  protected object PoolGettingMutex = new object();

  private readonly AutoResetEvent autoResetEvent = new AutoResetEvent(false);

  public ObjectPool(IEnumerable<T> pooledObjects)
  {
    LockedObjects = new HashSet<T>();
    PooledObjects = new Stack<T>(pooledObjects);
  }

  public T GetElement()
  {
    lock (PoolGettingMutex)
    {
      if (!HasFreeObject())
        WaitForFreeObject();

      lock (PoolModificationMutex)
      {
        EnsureNextThreadWillWaitForObject();

        var element = PooledObjects.Pop();
        LockedObjects.Add(element);

        return element;
      }
    }
  }

  private void EnsureNextThreadWillWaitForObject()
  {
    autoResetEvent.Reset();
  }

  private void WaitForFreeObject()
  {
    autoResetEvent.WaitOne();
  }

  public void FreeElement(T element)
  {
    lock (PoolModificationMutex)
    {
      LockedObjects.Remove(element);
      PooledObjects.Push(element);

      NoticeFreedObject();
    }
  }

  private void NoticeFreedObject()
  {
    autoResetEvent.Set();
  }

  public bool HasFreeObject()
  {
    return PooledObjects.Any();
  }
}

Kolejnym krokiem było zaimplementowanie właściwej dla IResoure implementacji puli: IResourcePool

public interface IResourcePool
{
  IResource GetResource();
}
public class ResourcePool : IResourcePool
{
  private readonly ObjectPool<IResource> resourcePool;
  private readonly Dictionary<IResource, IResourceConfig> resourcePoolConfigs;

  public ResourcePool(IResourcePoolConfig config)
  {
    resourcePoolConfigs = config.Services.ToDictionary(resourceServerConfig => (IResource)new Resource(resourceServerConfig), resourceServerConfig => resourceServerConfig);
    resourcePool = new ObjectPool<IResource>(resourcePoolConfigs.Select(resource => resource.Key));
  }

  public IResource GetResource()
  {
    Resource resource = resourcePool.GetElement();
    return new PooledResource(FreeResource, resource);
  }

  private void FreeResource(Resource resource)
  {
    resourcePool.FreeElement(resource);
  }
}

Klasa ta otrzymuje z konstruktora obiekt konfiguracyjny, dostarczający listę dostępnych konfiguracji dla wszystkich instancji zasobu i dla każdej konfiguracji tworzy nowy obiekt w puli. Dodatkowo zwrócić uwagę trzeba, że z puli podczas pobierania obiektu nie jest zwracany obiekt trzymany w puli, ale jest tworzony dekorator PooledResource otrzymujący w konstruktorze delegat do funkcji zwalniania obiektu w kontenerze.

public class PooledResource : IResource, IDisposable
{
  private readonly Action<IResource> freeResource;
  private readonly IResource resource;

  public PooledResource(Action<IResource> freeResource, IResource resource)
  {
    this.freeResource = freeResource;
    this.resource = resource;
  }
}

Dzięki takiemu zabiegowi, nie musimy się martwić, zwracaniem obiektu do puli. Zajmuje się tym GC.

W ten sposób mamy zapewnione, że gdy obiekt z puli przestanie być potrzebny, zostanie do niej zwrócony.

Ostatnią rzeczą, którą trzeba zrobić to zarejestrować naszą pulę w Autofac, tak aby było to przezroczyste dla programisty.

builder
  .RegisterType<ResourcePool>()
  .As<IResourcePool>()
  .SingleInstance();

builder
  .Register(c => c.Resolve<IResourcePool>().GetResource())
  .As<IResource>()
  .InstancePerLifetimeScope();

Dzięki rejestracji jako InstancePerLifetimeScope, otrzymamy zawsze ten sam obiekt, dla wszystkich zależności w ramach jednego “scope’a”, oraz na zakończenie scope’a zostanie wywołany Dispose i obiekt wróci do puli. Dlatego w miejscu obsługi wywołań asynchronicznych aby uzyskać oddzielny obiekt z puli wystarczy utworzyć nowy LifetimeScope i wywołać handler’a:

using (var scope = lifetimeScope.BeginLifetimeScope())
{
  IRequestHandler requestHandler = scope.Resolve<IRequestHandler>();
  requestHandler.Handle();
}

W moim przypadku, pojawiła się dodatkowo potrzeba opóźnienia pobierania IResource z puli (nie każde wywołanie potrzebowało go do działania), dlatego zaimplementowałem dodatkową klasę LazyResource. Jest to adapter mający na celu opóźnienie wyciągania obiektu do czasu użycia, zamiast w czasie rozwiązywania zależności przy uruchomieniu wątku:

internal class LazyResource : IResource, IDisposable
{
  private readonly IResourcePool resourcePool;
  private IResource resource;

  public LazyResource(IResourcePool resourcePool)
  {
    this.resourcePool = resourcePool;
  }

  private IResource Resource
  {
    get { return resource ?? (resource = resourcePool.GetResource()); }
  }

  public void Method()
  {
    return Resource.Method();
  }

  public void Dispose()
  {
    var disposable = Resource as IDisposable;
    if (disposable != null)
      disposable.Dispose();
  }
}

Jeszcze tylko zmiana rejestracji w kontenerze:

builder
  //.Register(c => c.Resolve<IResourcePool>().GetResource())
  .RegisterType<LazyResource>()
  .As<IResource>()
  .InstancePerLifetimeScope();

Gotowe!

Jedyne co musi zrobić programista aby skorzystać z puli obiektów to dodać parametr konstruktora IResource.

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *